KVALITET & MILJÖ

Kuvert med Tryck kvalitets- och miljöcertifierade sig enligt ISO 9001 och ISO 14001 år 2001. För dig som kund innebär det ett bevis på att vi ger kvalitets- och miljöfrågorna hög prioritet och dessutom genomför ständiga förbättringar.

Kvalitets- och miljöledningssystemet leder till att vi ständigt utvecklar kvaliteten och miljöanpassningen i vår verksamhet med utgångspunkt från vad som skapar nytta för dig som kund. Enkelt uttryckt: att göra rätt saker på rätt sätt för att du som kund skall bli nöjd.

Kvalitets- och miljöledningssystemet är under ständig uppdatering,
Vi arbetar aktivt med miljön genom att:
•    Väga in miljöaspekter i organisationens beslut
•    Miljöutbilda medarbetarna
•    Hantera kemikalie- och pappersavfall på ett resurseffektivt sätt
•    Använda tryckfärger som baseras på vegetabiliska oljor som är ofarliga för miljön

Kvalitets- och miljöledningsprogram
Genom ett kvalitets- och miljöledningsprogrammet tillgodoses högt ställda krav från våra kunder och övriga intressenter. Det säkerställer att kvalitets- och miljöfrågorna behandlas kontinuerligt och långsiktigt.
Vårt övergripande mål är att öka andelen försålda miljöanpassade produkter samt öka servicegraden. För att uppfylla målen gör vi personalen miljö- och servicemedveten och arbetar kontinuerligt med att effektivisera användningen av råvara och minska förbrukningen av råvara och minska förbrukningen av kemiskt farliga produkter.

Kvalitets- och miljöpolicy
Vårt mål är att
•    produkten skall spegla avsändarens etik, själ och hjärta och ge mottagaren önskade förväntningar om innehållet
Detta förverkligas genom att
•    erbjuda och utveckla ett unikt och brett sortiment
•    anpassa och utveckla produkterna till förändringar på marknaden
•    förbättra verksamhetens processer med ny och beprövad teknik
•    underhålla och utveckla vår specialanpassade maskinutrustning
•    utveckla personalens kompetens
Vi erbjuder våra kunder miljöanpassade produkter genom att
•    driva ett miljöledningsprogram som förebygger och minskar miljöpåverkan vad avser användning av kemiska produkter, hantering av avfall, miljöfarliga restprodukter och utsläpp i luft
•    se till att vår personal har en trygg arbetsplats
•    se gällande miljölagstiftning som lägsta nivå i vårt miljöarbete